Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Suomen Rosen-terapeutit ry jäsenrekisteri

Rekisteriseloste on Henkilötietolain (523/1999) 10§ ja 24§ mukainen.

Yksityisyys ja tietosuoja
Suomen Rosen-terapeutit ry:n jäsentiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille missään tilanteessa.

Rekisterinpitäjä
Suomen Rosen-terapeutit ry
Hanna Vesalainen, hanna.vesalainen@pause.fi, 044 2402719

Rekisterin nimi
Suomen Rosen-terapeutit ry:n jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen ensisijaisena perusteena on Suomen Rosen-terapeutit ry:n ja yhdistyksen jäsenen välinen jäsenyyssuhde.
Henkilötietoja voidaan käsitellä jäsenyyssuhteeseen liittyviin muutoksiin kuten jäseneksi liittymiseen, statuksen muutokseen, jäsenyyden päättymiseen ja jäsenen yhteystietojen muutoksiin perustuvissa asioissa.
Jäsenten henkilötietoja käsitellessään Suomen Rosen-terapeutit ry noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta, tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpito, jäsenmaksun laskutus, yhdistyksen ja yhdistystä lähellä olevien tahojen (Rosen Instituutti, Rosen Method School Finland) toimintaan liittyvien asioiden tiedotus ja yhdistyksen toimintaan liittyvät kyselyt eri kanavien kautta (Ruusunlehti, jäsenkirjeet, Facebook sivut jne.) Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja ei missään tapauksessa luovuteta kolmansille osapuolille.

Yhdistyksen nettisivuilla ja facebookissa olevat tiedot jäsen on hyväksynyt sinne ilmoitettavaksi.

Rekisterin sisältämät tiedot
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja: Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, status: opiskelija / harjoitusjaksolainen / valmis terapeutti.

Tietolähteet
Asiakkaan itse ilmoittamat tiedot.

Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta Suomen Rosen-terapeutit ry:n ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen säilytys
Tietoja säilytetään yhdistyksen jäsenyyden ajan. Tiedot poistetaan jäsenen luopuessa yhdistyksen jäsenyydestä.

Rekisterin suojaus 
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Sähköinen aineisto on puheenjohtajan omalla yhdistyksen salasanalla varustetulla tietokoneella. Rekisteriin on käyttöoikeus vain yhdistyksen puheenjohtajalla ja /tai yhdistyksen jäsenrekisteristä vastaavalla hallituksen jäsen sekä kirjanpitäjällä jäsenmaksujen maksamisen tarkastamista varten.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyynnöt osoitetaan yhdistyksen puheenjohtajalle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Suomen Rosenterapeutit ry oikaisee, poistaa tai täydentää asiakasrekisterissään olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma aloitteisesti tai asiakkaan vaatimuksesta.